Arbitrage Sanctieregeling

SANCTIEREGELING

1. Verschijnt een jeugdscheidsrechter te laat voor de wedstrijd die hij/zij moet fluiten, dan wordt dat met zoveel woorden vermeld op de homepage van de AMHC. Bovendien wordt betrokkene verplicht hierna één extra wedstrijd te fluiten. De sanctie geldt de oorspronkelijk aangewezene.

2. Verschijnt een jeugdscheidsrechter te laat voor de sanctiefluitbeurt als hierboven bedoelt, dan wordt dat met zoveel woorden vermeld op de homepage van de AMHC. Bovendien wordt betrokkene verplicht hierna twee extra wedstrijd te fluiten. De sanctie geldt de oorspronkelijk aangewezene.

3. Verschijnt een jeugdscheidrechter niet voor de wedstrijd die hij/zij moet fluiten, dan wordt dat met zoveel woorden vermeld op de homepage van de AMHC. Bovendien wordt betrokkene verplicht hierna twee extra wedstrijd te fluiten. De sanctie geldt de oorspronkelijk aangewezene.

4. Verschijnt een jeugdscheidsrechter niet op één van de twee voormelde sanctiebeurten dan volgt een automatische schorsing van het jeugdlid om deel te nemen aan de competitiewedstrijden, welke schorsing voortduurt totdat de twee fluitbeurten zijn ingehaald. De sanctie geldt de oorspronkelijk aangewezene.

5. Mededeling van de schorsing vindt plaats door het bestuurslid Hockeyzaken aan de betrokken jeugdscheidsrechter en de betreffende coördinator, die de teamcoach informeert.

6. Tegen de beslissing tot schorsing staat beroep open bij het bestuur. De schorsing duurt voort totdat het bestuur op het beroep heeft beslist.

7. Het bestuur zal toezien op een strikte naleving van onderhavige sanctieregeling, doch behoudt zich het recht voor in incidentele gevallen daarvan af te wijken.

8. Deze sanctieregeling treedt in werking op 1 maart 2009

9. Boetes voor het door niet bevoegden (zonder CS-kaart) fluiten van een wedstrijd (€ 225 per niet bevoegde scheidsrechter) worden betaald door de overtreder.  
 
26-02-09