Lidmaatschap en Contributie

Contributies
Alkmaarsche Mixed Hockey Club
.
Categorie  2019-2020 2018-2019 2017-2018
Funkey   4 t/m  5 jaar 125 120 120
Hockeyschool   5 t/m  6 jaar 125 120 120
E en F   7 t/m  9 jaar 300 275 275
D 10 t/m 11 jaar 315 295 295
C 12 t/m 13 jaar 330 305 305
A en B 14 t/m 17 jaar 340 315 315
Senior overig (18+, veteraan, veterin) 18 t/m 65 + 340 315 315
Veterin op di 30 t/m 65 + 215 215 -
Trainingslid, Trimhockey 0 t/m 65+ 185 175 175
G-Hockey 0 t/m 65+ 105 100 100
NPM (Non-playing member) 0 t/m 65+ 115 110 110
.
Overige bedragen
Entreegeld 75 75 75
Toeslag 1e elftallen D1, H1, ABCD, inclusief zaalhockey 165 65 65
Zaalhockey selectieteams ABCD vervallen 90 90
Zaalhockey trainingslid jeugdselecties vervallen 65 65
Bartoeslag Zondag-Senior 25 25 25
Huur keepers-locker 20 20 20
Indexatie contributie
Ieder seizoen, met ingang van het seizoen 2020-2021, zal de contributie worden geindexeerd op basis van de index-ontwikkeling van CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen, gemeten door het CBS over de periode april-april, waarbij het bestuur de afronding van iedere contribuitiecategorie zal doen plaatsvinden op haar goeddunkende wijze. 
De eerste indexatie zal derhalve plaatsvinden op basis van de ontwikkeling van voornoemde index over de periode april 2019-april 2020.
Leeftijdsgrenzen
Leden die voor 1 oktober van het lopende bondsjaar:
18 jaar of ouder zijn: zijn senioren
16 jaar of ouder zijn, doch nog geen 18 jaar zijn junioren A
14 jaar of ouder zijn, doch nog geen 16 jaar zijn junioren B
12 jaar of ouder zijn, doch nog geen 14 jaar zijn junioren C
10 jaar of ouder zijn, doch nog geen 12 jaar zijn junioren D
  8 jaar of ouder zijn, doch nog geen 10 jaar zijn junioren E
  7 jaar of ouder zijn, doch nog geen 8 jaar zijn junioren F
  5 jaar of ouder zijn, doch nog geen 7 jaar zijn Hockeyschool-lid
  4 jaar of ouder zijn, doch nog geen 5 jaar zijn Funkey-lid
Spelers met een verstandelijke beperking zijn G-hockeylid
.
Coulanceregeling
In sommige gevallen kan het zijn dat het voor leden moeilijk is de contributie te kunnen betalen. Mocht de hoogte van een te incasseren bedrag voor u een probleem vormen, dan doen wij ons best om tot een nadere individuele betalingsafspraak met u te komen. Wilt u hierover in gesprek met ons dan kunt u dit melden via [email protected]
.
Toeslag Tophockey
Voor de eerste teams zal een toeslag gelden van €165,= per lid. Het aantal extra trainingen, het gratis  zaalhockeyprogramma en de intensieve begeleiding van deze teams rechtvaardigen deze toeslag.
.
Entreegeld
AMHC bestaat meer dan 100 jaar en daar hebben generaties enthousiaste leden aan bijgedragen. Het resultaat is een prachtig hockeycomplex, een gezellig clubhuis en een degelijke organisatie. Vanwege administratiekosten en omdat je als nieuw lid van de vereniging in dit gespreide bedje valt, wordt een eenmalige  bijdrage gevraagd in de vorm van entreegeld. 
Wanneer je om reden van bijvoorbeeld studie, de club enige jaren verlaat en later opnieuw lid wordt, ben je dit niet opnieuw  verschuldigd.
.
Funkey en Hockeyschool
De Funkey en Hockeyschool is bedoeld voor 4 tot 7 jarigen. Het hockeymateriaal wordt door de vereniging ter beschikking gesteld.
De Funkey- en Hockeyschoolleden dienen zich in te schrijven via de website en kunnen twee blokken per seizoen deelnemen aan de training en hiervoor wordt per blok €62,50 geïncasseerd.
.
Studententarief
Er is geen apart studententarief. Wel bieden wij studenten tussen 18 en 24 jaar de mogelijkheid om een halfjaarslidmaatschap aan te gaan i.v.m. stages of buitenlandse avonturen. 
Mochten zij na afloop van dat halfjaar toch het seizoen willen uitspelen, dan wordt het resterende bedrag tot het normale seniorentarief in rekening gebracht.
.
Bar-toeslag zondagsenioren
Seniorleden, die op zondag spelen betalen een bartoeslag. Voor dat geld zet de vereniging betaalde krachten in. Dit bedrag wordt gelijk geind met de contributies.
.
Boete bij niet op komen dagen bardienst
Wanneer je wel bent ingedeeld voor de bardienst, maar niet verschijnt, volgt een boete van €75,=. De bardienst kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand worden afgekocht voor €50,-. Afkoop is definitief.
Ruilen heeft de voorkeur en kan worden doorgegeven aan [email protected]. Komt de vervanging niet opdagen dan zal bovengenoemde boete alsnog worden opgelegd.
.
Betaling contributie
Betaling contributies geschiedt via automatische incasso. Indien hiervan wordt afgeweken op verzoek van het betreffende verenigingslid of wanneer incasso niet kan plaatsvinden of op initiatief van de bank gestorneerd wordt, dan worden per event extra kosten in rekening gebracht van 10 euro *. 
De facturen, zowel inzake automatisch te incasseren bedragen als facturen ter betaling door het verenigingslid, worden per e-mail verzonden. Indien een papieren factuur gewenst of noodzakelijk is (bij wanbetaling bijvoorbeeld), dan worden daarvoor €25 extra kosten per factuur/herinnering/aanmaning in rekening gebracht, behoudens overige incassokosten.
[* behoudens ingeval van onder curatelestelling e.d. waarbij spontaan alsnog binnen twee weken na stornering handmatig betaald wordt.]
.
De contributies worden standaard geind via automatische incasso. Toestemming daarvoor is gegeven bij aanmelding. Indien je het aantal termijnen waarin je wilt betalen, wilt veranderen, dan geef je dit tijdig voorafgaande aan de eerste inning door aan [email protected] en aan [email protected]
De contributies worden geind in 1, 2 of 3 termijnen, afhankelijk van wat  bij inschrijving is aangegeven of later is gewijzigd. Standaard is betaling ineens. We innen de contributies en toeslagen in principe in de tweede helft van augustus, september en oktober. Dit is dus aan het begin van het seizoen, maar eventueel gespreid over maximaal 3 maanden. 2019 is een uitzondering, waarbij eerstens in oktober wordt geincasseerd (en in november en december).
.
Inning selectietoeslagen en zaalhockey
De inning van selectietoeslagen voor de 1ste teams zal in principe plaatsvinden in de tweede inningsronde van de penningmeester, omdat dan de selecties definitief bekend zijn. Invallers in de selectieteams betalen geen toeslag.
.
Opzeggen
Je dient je lidmaatschap schriftelijk op te zeggen vóór 15 mei van het lopende seizoen. Dat kan alleen per email aan [email protected].
Dat is noodzakelijk om de indeling van de teams, de trainersstaf en de begroting voor het volgende seizoen te maken. Dus wees op tijd als je besluit te stoppen!
.
Boetes/extra kosten 2019-2020 2018-2019 2017-2018
Administratiekosten per papieren factuur/herinnering/aanmaning 25 25 25
Opgave onjuiste IBAN (veroorzaakt veel werk en hindert incasso) 10 - -
Storneren op initiatief bank per keer, mislukte incasso per keer 10 25 25
Storneren geïnde bedragen terwijl die correct zijn 35 - -
 en saldo toereikend was (expliciete stornering door jezelf).
Bij restitutie op basis van een besluit van het bestuur (discretionaire bevoegdheid) restitueert de penningmeester het toepasselijke bedrag.
Onjuiste IBANs en storneringen veroorzaken veel werk bij de club en zijn slecht voor de kaspositie van AMHC. Op correcte en soepele invordering zal daarom nog beter worden toegezien. Indien uw IBAN niet klopt, laat het ons weten. Uitzonderingen inzake het krijgen van een boete(s) inzake storneren en tijdige betaling zijn de mensen waarvan een curator of budgetcoach de bankrekening beheert danwel waar in het kader van schuldhulpverlening tijdelijk invorderen onmogelijk is en waar buiten de macht van de ouder of speler gestorneerd wordt danwel niet tijdig wordt betaald. Geef dit graag wel even aan bij de penningmeester ([email protected]), dat werkt een stuk makkelijker.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld binnen het bestuur.