FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Begrippen en afkortingen  Aantal vragen: 4
 Beleid  Aantal vragen: 4
 Huisregels  Aantal vragen: 14
 Organisatie  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Huisregels
Arbitrage 
Volgens de met alle clubs overeengekomen regels van de KNHB dienen alle spelende leden van 16 jaar en ouder in het bezit te zijn van een C-scheidsrechterskaart. Senioren en veteranen die lid willen worden verplichten zich bij afwezigheid van een kaart deze zo snel mogelijk te halen. AMHC organiseert daartoe meerdere keren per jaar scheidsrechterscursussen. Nieuwe leden vanaf 14 jaar en ouder die nog geen C-kaart hebben zijn eveneens verplicht zo spoedig mogelijk hun C-kaart te halen. Zij zullen hiervoor door het bestuur worden benaderd. Tevens zijn de leden verplicht om op zaterdagen jeugdwedstrijden en op zondagen seniorenwedstrijden te fluiten. Namens het bestuur zorgt de Arbitragecommissie voor de aanwijzing van de scheidsrechters; dit kan op persoonlijke aanwijzing gebeuren of via het team.  
Bar 

Binnen de door het bestuur gestelde regels is het dienstdoende barhoofd bevoegd te beslissen over de volgende zaken: geen alcoholhoudende dranken schenken aan jeugdigen; bepalen van het volume van de geluidsapparatuur, rekening houdend met de aanwezige populatie; gebruik van kleedkamers c.q. toegang tot specifieke ruimtes; sluiting ramen/deuren, evenals in/uitschakelen alarminstallatie; contante afrekening van consumpties, evenals tijdens de dienst te voeren assortiment; toezicht op vandalisme, evenals schoonhouden van tafels, stoelen, terras, toiletruimtes, vloeren enz.; inschakelen van extra hulp voor terughalen glaswerk, flesjes, kratten etc. Hierbij dient ieder lid/team spontaan te helpen.

 
Zie Alcolholbeleid voor geldende regels
 
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren te gebruiken in de het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

Het is niet toegestaan stoelen, tafels en krukken uit het clubhuis mee naar buiten te nemen. Gebruik van dit meubilair op het terras is dus verboden.

 
Organisatoren van toernooien/evenementen/feesten, alsmede ieder ander, dienen het volgende na te leven: zowel binnen het clubhuis als daarbuiten mag geen spijker/ timmerwerk voor versiering etc. worden aangebracht anders dan is, dan wel wordt aangewezen door de Accommodatiecommissie; de buitenomroepinstallatie mag alleen worden gebruikt voor het doen van wedstrijdmededelingen (dus geen muziek); iedere toernooi- en evenementenorganisatie dient een eigen veeg/ ruimploeg samen te stellen, die aan het einde of op de volgende dag zorgt voor een in goede staat verkerend complex.
 
Op zaterdag wordt het clubhuis bij toerbeurt geveegd door één A-team op roulerende basis.

Flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden gedeponeerd.

Lege flesjes, flessen, glazen, bekers, kratten en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis.

 
Boetes 
Het bestuur is bevoegd om de door de KNHB aan de AMHC opgelegde boetes te verhalen op leden c.q. teams. De aanvoerders/sters is te allen tijde verantwoordelijk voor het innen van de teamboetes. Indien de boete na twee maanden niet is betaald, kan er schorsing plaats vinden van de aanvoerder tot het tijdstip dat er is betaald. Tevens is het bestuur bevoegd om het betreffende team terug te trekken uit de competitie. Openstaande boetes kunnen worden gepubliceerd op de website. 
Competitie 

Is een team ingeschreven voor de competitie (incl. de zaal- en de midwintercompetitie) dan is deelname verplicht.

 
Afzeggingen voor wedstrijden dienen eigenlijk niet voor te komen. Hiervoor moeten wel zeer bijzondere omstandigheden aanwezig zijn. Afzeggingen dienen in elk geval tijdig en bij de juiste personen plaats te vinden.
 
Het dragen van een gebitsbeschermer (bitje) wordt iedereen aangeraden.
 
Op zaterdag wordt er door spelers niet gerookt voor een wedstrijd, ook niet tot drie kwartier na de wedstrijd en in ieder geval niet in het clubhuis (rookverbod).
 
Wees altijd een goede gastheer/vrouw voor bezoekende teams.
 
Om de verkeersveiligheid te bevorderen verzoeken wij u dringend uitsluitend binnen de hekken van het clubterrein met de teams te verzamelen. Beter nog: in ons clubhuis! Zodra iedereen is gearriveerd kunnen de teams onder begeleiding van coaches en rij-ouders naar de auto’s lopen.

De gastteams met coaches en begeleiders worden ontvangen door het team waartegen bij AMHC wordt gespeeld. Tevens is op zaterdag, tijdens de jeugdwedstrijden, de wedstrijdtafel in het clubhuis bezet door vrijwilligers. Zij informeren de gastteams over wedstrijdveld, kleedkamers en het invullen van het wedstrijdformulier. De coaches en begeleiders van de gastteams kunnen hier tevens terecht voor de gratis koffie/thee bonnen.

 
Bij elke wedstrijd hoort een wedstrijdformulier dat na de wedstrijd volledig en juist ingevuld terecht moet komen bij de verantwoordelijke wedstrijdsecretaris. Hiervoor hebben we een groene brievenbus in het clubhuis. Tot uiterlijk zondag 17.00 uur kunnen de ingevulde wedstrijdformulieren hierin gedeponeerd worden. Bij de thuiswedstrijden zijn dit het 1ste en 2de vel, bij een uitwedstrijd is dit het 3de vel. Zowel voor de thuis- als voor de uitwedstrijden dienen de formulieren te worden ingevuld en ingeleverd. De bond geeft boetes voor niet tijdig insturen van de formulieren, niet tijdig invullen van de uitslagen op de KNHB-site door de wedstrijdsecretaris en onjuist of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier. Deze boetes zullen worden doorberekend aan de teams
 
EHBO 
In het clubhuis staat bij de ingang naar de keuken op de bar een EHBO-kist. Deze zal wekelijks worden gecontroleerd en indien nodig bijgevuld. In de kleine koelkast in BOB's HOKKIE en in de keuken is ijs te vinden voor koeling van blessures. IJs gebruikt, vul het dan meteen even bij zodat de volgende niet misgrijpt!! 
Gedrag, sportiviteit en respect 

Het gebruik van hard en softdrugs, overmatig alcoholgebruik, agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie op onze accommodatie wordt niet geaccepteerd.

 
Op onze hockeyvelden zijn veel mensen, van jong tot oud, van sporter tot toeschouwer en vrijwilliger, te vinden. Rekening houden met elkaar, respect voor de andere persoon en een juist gebruik van de voorzieningen op het hockeycomplex, bij AMHC en als men te gast is bij een andere hockeyclub, zorgen ervoor dat iedereen met plezier op het hockeyveld is. Het komt helaas steeds vaker voor dat we - tijdens de wedstrijd, tijdens de training en gewoon buiten het veld - een gedrag en houding waarnemen waarbij sportiviteit, respect en gezelligheid wat verder te zoeken is. Dit geldt overigens voor leden en voor bezoekers, van zeer jeugdige tot en met volwassen leeftijd. Zowel buiten op het hockeyterrein als binnen in het clubhuis ben je niet alleen en verwachten wij als bestuur een rustige, respectvolle, sportieve en positieve houding ten opzichte van de hockeysport, het hockeycomplex en de medemens. Wij hopen dat iedereen zich hieraan kan houden en dat sancties nooit nodig zullen zijn.
 
In en rond het clubhuis 
In het clubhuis geldt een algeheel rookverbod.
Honden zijn zeer welkom echter alleen aangelijnd en niet in het clubhuis en de kleedkamers.

De bestuurskamer/secretariaat blijft te allen tijde gesloten voor ander gebruik dan door het bestuur en de verenigingsecretaresse. Dit zijn dus géén vertrekken voor elftalbesprekingen, opslag van kleding, tassen, materialen e.d.

Bepaalde vertrekken zijn gereserveerd voor speciale doeleinden. Zoals de ruimtes voor elektra, veldverlichting, sproeiinstallatie, voorraden, materialen, etc. Deze ruimtes blijven permanent gesloten en worden beheerd door de hiervoor verantwoordelijke Commissies of functionarissen. Opslag van sporttassen e.d. dient te geschieden in de hiervoor aangewezen ruimtes. Laat daarom sportspullen niet slingeren in het clubhuis. Gevonden voorwerpen worden overgedragen aan de hiervoor optredende functionaris.

 
Inleiding 

In aanvulling op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van AMHC zijn de leden ook verplicht zich te houden aan de “regels van het huis”, onze normen. Daarmee willen we zorgen voor een plezierig en veilig sociaal klimaat, orde en netheid op en rond de velden en het clubhuis, het in goede staat houden van onze bezittingen, het tonen van respect voor iedereen (eigen leden, bezoekers, tegenstander, scheidsrechter enz) en integer gedrag. De omvang van de vereniging noodzaakt om de leden duidelijkheid te verschaffen over wat van iedereen wordt verwacht en hoe we op een goede manier met elkaar en zuinig en verantwoord met de eigendommen van de vereniging omgaan.

Richtlijnen sluiten niet aan op iedere situatie, die zich kan voordoen. Echter, ze geven wel de sfeer binnen de vereniging weer en daarmee "de geest", waarbinnen uitzonderingsgevallen worden opgelost. Het bestuur rekent op de medewerking van alle leden om deze richtlijnen na te leven. Bedenk hierbij steeds: "Goed voorbeeld doet goed volgen".
De leden van de AMHC zijn onderworpen aan onderhavige “huisregels”. Deze huisregels staan vermeld op de website.
 
Kosten 
Declaraties voor gemaakte kosten (reiskosten, diverse kleine onkosten) dienen primair te worden voorgelegd aan de voorzitter van de Commissie Hockeytechnische Zaken en daarna te worden gefiatteerd door het verantwoordelijke bestuurslid. Normaliter vindt betaling door de penningmeester tweemaal per verenigingsjaar plaats.  
Materialen 

Materialen in bruikleen ontvangen van de vereniging dienen conform de richtlijnen van de betreffende Commissie(s) te worden behandeld.

Na de training alle gebruikte materialen netjes opbergen. Doelen herplaatsen en oefendoelen terugzetten in uitsparingen aan zijkant veld. (Vooral voor het waterveld i.v.m. de kwetsbaarheid van de mat). Het is verboden de stalen doelen op veld 1 te verplaatsen!

Aan het begin van het seizoen krijgt elk team van de van de club een keeperuitrusting in bruikleen. De keeperuitrusting blijft eigendom van de AMHC. Van de keepers en de teams wordt verwacht dat zij netjes omgaan met de keeperuitrusting. Aan het einde van het seizoen moet deze uitrusting met inhoud weer worden teruggegeven aan de club.

 
Overige richtlijnen accommodatie 

Betreding en verlaten van het complex is alleen toegestaan via de hoofdingang aan de Olympiaweg. Het toegangshek wordt niet anders geopend dan met een passende sleutel.

 
Fietsen, bromfietsen, scooters en motoren niet tegen de omheining, ander hekwerk of onder het balkon plaatsen, maar in of bij de hiervoor bestemde fietsenstalling.
 
Beschadigingen aan omheining, ballenvangers enz., die onnodig zijn, voorkomen dan wel melden aan de Accommodatiecommissie.
 
Groenstroken, bosschages niet gebruiken als wandelpaden, doch hiervoor de aangelegde looppaden gebruiken. Evenmin gebruik van groenstroken en bosschages als openbaar toilet!
 
Het is van gemeentewege (het complex is eigendom van de gemeente) verboden te parkeren op het complex. Parkeer netjes op de parkeerplaatsen buiten het complex en niet in de berm. Loop desnoods een stukje. Dit geldt zowel tijdens de weekends, als op doordeweekse dagen en bij toernooien/evenementen.
 
Gebruik het hekwerk rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats.
 
De door AMHC verstrekte sleutels voor toetreding van ruimten en gebruik van overige faciliteiten van de vereniging blijven eigendom van AMHC. In het geval dat de verstrekte sleutels niet worden ingeleverd op verzoek van het bestuur is het bestuur bevoegd om een boete op te leggen aan de betrokkene en deze te verrekenen met declaraties/vergoedingen/ loon van betrokkene.
 
Afval, waaronder plastic bekers of flesjes, frietbakjes e.d., moeten worden gedeponeerd in de afvalbakken die op het complex en in het clubhuis staan.
 
Op zaterdagen wordt het zwerfvuil opgeruimd door een bij toerbeurt aan te wijzen jeugdteam uit de categorie DEF. Hiertoe worden de benodigde gereedschappen verstrekt.
 
Sponsoring 
Voor het voeren van commerciële uitingen op wedstrijd- en trainingskleding gelden aparte regels. Hiervoor is te allen tijden toestemming nodig van het bestuur. Zie ook de informatie over sponsoring. 
Velden 

Het is niet toegestaan op het complex andere sporten, georganiseerd danwel ongeorganiseerd, te beoefenen dan de hockeysport, tenzij dat gebeurt met toestemming van de Accommodatiecommissie en/of de veldcoördinator.

 
Voor de (kunst-)grasvelden geldt het volgende: alleen betreden met schoon en geschikt schoeisel; gebruik van de inloopvuilmatten bij betreden veld en clubhuis is verplicht; niet roken op de velden en hier zeker geen peuken weggooien; geen kauwgom op de velden achterlaten; geen glaswerk, flessen, kopjes enz. meenemen naar de velden; blikjes, papier en overige verpakkingen deponeren in de hiervoor bestemde afvalbakken; dug-outs verzorgd achterlaten (geen jerrycans e.d. laten slingeren).
 
Het is absoluut verboden het kunstgrasveld te betreden door over de hekken te klimmen.
 
Trainers/coaches worden via de Accommodatiecommissie geïnformeerd over en ontvangen separate instructies met betrekking tot het sleutelgebruik, verlichting en besproeiing van de kunstgrasvelden.
 
Voor de aanvang van trainingen en wedstrijden dient het waterveld indien nodig te worden beregend. Ook in de pauze van de wedstrijden dient dit indien nodig plaats te vinden. De trainer/coach/- aanvoerder is er voor verantwoordelijk, dat dit gebeurt en volgt de aanwijzingen van de scheidsrechters op. Volg voor inschakeling van de installatie de instructies exact op.
 
Trainingen: het ttrainingsschema wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld door de veldcoördinator. Afwijkingen van dit schema zijn slechts toegestaan in overleg met de veldcoördinator.

De trainingslichten worden geprogrammeerd door de lichtploeg van de Accommodatie-commissie aan de hand van het trainingsschema en de zonsondergangstijden. Hiervan wordt niet afgeweken zonder toestemming van de veldcoördinator.

 
Vrijwilligersinzet 
De bezetting van de bar en het buffet wordt door uzelf georganiseerd. Iedere ouder/verzorger van een jeugdlid moet zich enkele keren per jaar indelen via het Bar Administratie Systeem BAS om achter de bar te helpen. Deelt u zich niet in, dan geschiedt dit door de Barcommissie. Van de bardienst ontvangt u een emailbericht. De bardienst is verplicht. De bardienst wordt begeleid door een supervisor vanuit de Barcommissie.
 
Ouders van jeugdleden worden verzocht volgens door coaches opgestelde rijschema's spelers met hun auto naar uitwedstrijden/ toernooien te vervoeren. Willig een dergelijk verzoek van een coach spontaan in en zorg in onderling overleg met andere team-ouders zelf voor vervanging, indien de door de coach gekozen datum minder goed uitkomt.
 
Van leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij activiteiten ontplooien voor een behoorlijke invulling van het lidmaatschap c.q. voor het behoorlijk functioneren van AMHC. De leden (en ouders van jeugdleden) zijn naast arbitrage en bardienst daarom tevens verplicht om een bijdrage te leveren aan de activiteiten binnen de club. Daartoe worden zij uitgenodigd door de Commissie Vrijwilligerscoördinatie en Ledenzorg.