FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Begrippen en afkortingen  Aantal vragen: 4
 Beleid  Aantal vragen: 4
 Huisregels  Aantal vragen: 14
 Organisatie  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Beleid
Beleidsuitgangspunten 

De uitgangspunten voor ons beleid (de regels op basis waarvan we ons beleid formuleren en uitvoeren) zijn de volgende:

 

1.       De activiteiten van de AMHC zijn gericht op de beoefening van de hockeysport, zowel op top- als op recreatief niveau, waarbij constant aandacht zal zijn voor het creëren van een gezellige en veilige sfeer in de vereniging voor alle leden. De AMHC streeft naar een goede harmonie en balans tussen top- en recreatiespelers t.b.v. wederzijdse stimulering en ondersteuning: “gelijke aandacht bij een variërende intensiteit”. Dit leidt ertoe dat tophockey nadrukkelijk wordt ondersteund: topprestaties leiden tot aantrekkingskracht en trots: je wilt erbij horen!

 

2.       Om effectief en efficiënt te kunnen opereren functioneert de vereniging met een beleidsbepalend bestuur en uitvoerende commissies. Bestuursleden vormen de “linking pin” met de commissies. Een professionele bedrijfsvoering van hoge kwaliteit staat voorop.

3.       Het reilen en zeilen van de verenging is nagenoeg volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk behoort tot de verplichtingen van de leden aan de vereniging, waarbij er steeds voor dient te worden gezorgd dat de vrijwilligersinzet als een plezierige bezigheid wordt ervaren. Vrijwilligers communiceren bewust met elkaar, voeren hun taken en afspraken adequaat uit en worden gesteund door duidelijk vastgelegde en dus overdraagbare procedures en bevoegdheden.

4.       Bepalend voor de ontwikkeling van de vereniging is de continue aandacht voor de omvang, groei en samenstelling van het ledenbestand. Een actief en toenemend ledenbestand vormt de basis voor de prestaties, de sfeer en de kwaliteit waar de vereniging naar streeft.

 

5.       Een gezonde financiële situatie is en blijft het uitgangspunt voor de AMHC. Dit houdt in: een sluitende begroting en resultaatrekening, ruimte voor investeringen en een stabiele balans met een acceptabele verhouding tussen eigen en vreemd vermogen.

 

6.       Zolang de vereniging nog in staat is een sluitende begroting te presenteren, is een contributieverhoging niet aan de orde. Om aan de jaarlijkse stijging van kosten te kunnen voldoen, wordt de contributie ieder jaar met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex (alle huishoudens) verhoogd.

 

7.       We zullen alles in het werk stellen om onze sponsors tevreden te houden en op langere termijn aan ons te binden, zodat de sponsorinkomsten een structurele bijdrage blijven vormen.

 

8.       Er moet een prudent financieel beleid worden gevoerd om voorzieningen te treffen voor de lange termijn m.b.t. de clubhuis- en veldaccommodatie. Een goede en sfeervolle accommodatie is immers een noodzakelijke voorwaarde voor onze doelstellingen en vormt een positieve onderscheidende factor. 

 

9.       De communicatie van de vereniging heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over wat we als vereniging willen zijn, de leden te informeren over de organisatie en het reilen en zeilen van de vereniging, een platform te bieden voor informatie–uitwisseling en contact tussen de leden en – niet in de laatste plaats – in- en externe informatie te bieden over de sportieve en sociale activiteiten van de vereniging. In al onze communicatieve uitingen moeten we een uniforme uitstraling tonen.

 

10.    De vereniging moet bij de invulling en uitvoering van haar beleid in de eerste plaats rekening houden met de behoeften van alle leden. Daarnaast zijn er andere doelgroepen, niet zijnde leden, maar wel geliëerd aan of betrokken bij de verenigingsactiviteiten (zoals ouders, gemeente, sponsors) waarmee bij het beleid eveneens rekening moet worden gehouden. De AMHC hecht aan het hebben en onderhouden van uitstekende relaties met al haar doelgroepen.

 
Doelstellingen 

Vanuit onze visie en missie is het nodig te beschikken over een adequate infrastructuur, zowel op het gebied van de organisatie als de financiën, de accommodatie, de vrijwilligersinzet, de communicatie, enzovoorts. Dat houdt in dat er zorg gedragen moet worden voor:

1.      Een effectieve en efficiënte organisatie- en bevoegdhedenstructuur en werkwijze.

2.      Voortdurend inzicht in de financiële positie, de inkomsten, uitgaven en de balans.

3.      Beschikbaarheid van een clubhuis- en veldenaccommodatie.

4.      Inzet van vrijwilligers en continuïteit van het vrijwilligerswerk.

5.      Betrokkenheid van onze doelgroepen.

6.      Gebruik van communicatiemiddelen en –kanalen.

 

Korte en lange termijndoelstellingen worden in een afzonderlijk, jaarlijks bij te stellen beleidsdocument geformuleerd.

 
Missie 

De Alkmaarsche Mixed Hockey Club wil succesvol bijdragen aan de sportieve en sociale ontwikkeling van haar leden. De AMHC richt zich daartoe zowel op topsport als op recreatieve sportbeoefening en op het creëren van een gezellige en veilige sfeer voor alle leden.

Daartoe bieden we ze technische en tactische vaardigheden, trainingsfaciliteiten en wedstrijdcompetitie, een sociale ontmoetingsplaats, een sfeer van begrip en respect voor elkaar en de tegenstander en dragen we bij aan het kweken van teamgeest, saamhorigheid en gezelligheid.

Dat doen we door het ontwikkelen en communiceren van een helder beleid, een focus op de doelstellingen, het ter beschikking stellen van een goede accommodatie, adequate trainers en coaches, het geven van training en opleiding, deelname aan de competitie, het verzorgen van toernooien, evenementen en gezelligheidsbijeenkomsten.

Op basis van deze overwegingen luidt de missie van de AMHC als volgt:

 

De AMHC wil voor haar leden primair de uitdaging én het plezier in de hockeysport bieden, ondersteund door een zorgvuldige selectie, een goede begeleiding en training. Daarmee wil de AMHC bijdragen aan de prestatie-, de sociale en gezondheidsambities van haar leden binnen een vertrouwde en veilige omgeving. Daarnaast wil de AMHC het plezierig samenzijn bevorderen, het familiegevoel en de identificatie met de eigen groep vrienden en vriendinnen stimuleren, een platform zijn voor netwerken en persoonlijke ontplooiing. Dat wil de AMHC bereiken door een professionele organisatie, deelname aan de competitie, een divers activiteitenaanbod (bedrijfs-trim-zaal-beach-dinsdag-hockey), het organiseren van toernooien, feesten en evenementen, het bevorderen van vrijwilligersinzet en het bieden van ruimte aan ieders competenties.

 
Visie 

De Alkmaarsche Mixed Hockey Club ziet sport als een zeer belangrijk aspect van de ontwikkeling van de mens en de maatschappij.

Met een toename van de vrije tijd, een groter beroep op zelfredzaamheid, het nastreven van een gezonde levensstijl en aandacht voor het lichamelijke welzijn, wordt het bedrijven van sport steeds belangrijker. De toenemende individuele levensstijl (afnemende binding, ontzuiling), het steeds diversere aanbod en de concurrentie van andere vormen van vrije tijdsbesteding (uitgaan, televisie, internet) leidt er evenwel toe dat het bedrijven van sport niet voor iedereen de eerste keuze vormt. Hockey kan zich verheugen in een toenemende belangstelling door de aansprekende prestaties van de Nederlandse elftallen en de Hoofdklasse-topteams, door de goede reputatie, de sociale veiligheid en de gezellige sfeer. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke groei in het aantal hockey'ers. AMHC vormt een eigen leefgemeenschap, een omgeving voor een grote groep mensen van min of meer gelijkgestemden om te hockeyen. In een provinciestad met trek naar de grote stad, waar een goede opvang de bereidheid creëert om toch te blijven. Een goed spelende regioclub met weliswaar hoge ambities, maar ook de realiteitszin dat de vaandelteams maar 10% van het ledental omvatten. De uitdaging is dus te zorgen voor een omgeving waar ambities verwezenlijkt kunnen worden binnen de realiteit van de mogelijkheden en het toch gezellig en veilig te houden. Deze overwegingen leiden tot de volgende visie: 

De AMHC is een hockeyvereniging waar tophockey hoog in het vaandel staat, maar waar de recreatieve sporter en het familiegevoel de drijvende krachten zijn. Bij de AMHC voel je je thuis: leden en vrijwilligers werken hecht samen om de centrale doelstellingen en ambities binnen de realiteit van de regionale mogelijkheden te bereiken. De AMHC schenkt veel aandacht aan de jeugd, waar de hockey-opleiding naast veel plezier in het spel een kweekvijver voor talent is, binnen een gezellige en veilige omgeving. Met de inzet van talloze leden-vrijwilligers en betrokken ouders is de AMHC een professionele organisatie met een structuur en werkwijze gericht op prestaties, plezier, continuïteit en zekerheid.